การซ่อมหรือปรับปรุงผิวของสกรูอัด (Screw Press), สกรูฟีดเดอร์ (Screw Feeder), หรือ สกรูอัดรีด (Screw Extruder)